Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 mei

17-05-2016 09:03

Beste leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van de jeugdleden.
Hierbij nodigen wij jullie uit voor een ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 26 mei 2016, aanvang 20.00 uur in de vergaderzaal van David Lloyd.
Tijdens deze bijeenkomst zullen onder andere een aantal wijzigingsvoorstellen behandeld worden betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging. Aan de basis van deze wijzigingsvoorstellen liggen de modelstatuten van de Nederlandse Basketbal Bond. Deze worden deels dwingend voorgeschreven aan de verenigingen die aangesloten zijn bij de NBB. Mocht onverhoopt blijken dat tijdens de ledenvergadering er onvoldoende quorum is om te komen tot vaststelling van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement, dan zal er aansluitend aan de ledenvergadering, een extra ledenvergadering plaatsvinden.

Onderstaand treffen jullie de agenda aan voor de bijeenkomst van 26 mei. Tevens treffen jullie bijgevoegd de bijbehorende bijlagen aan. Gelet op het grote belang van de onderwerpen welke het bestuur in deze ledenvergadering wil behandelen, hopen wij dat jullie allen in de gelegenheid zijn aan de vergadering deel te kunnen nemen.

Agenda ledenvergadering 26 mei 2016:
1. Welkomstwoord en opening. Vaststelling quorum en vaststelling agenda.
2. Behandeling en vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 20 januari 2016. (bijlage 1)
3. Verkiezing bestuurslid, (beoogd penningmeester) Edgar Karel.
4. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement. Behandeling, en indien mogelijk, besluitvorming.
- Statuten (bijlage 2: oude statuten, bijlage 3: concept nieuwe statuten.)
- Huishoudelijk Reglement ( bijlage 4: het oude huishoudelijk reglement, bijlage 5,
concept nieuw huishoudelijk reglement).
5. Update actuele financiële situatie en vooruitblik seizoen 2016-2017.
6. Actualiteiten: verenigingsbeleid vooruitblik seizoen 2016/2017, en informatie over
samenwerkingsverbanden.
7. Voorstel invoering beleid inzake verklaring omtrent gedrag. (VOG) (bijlage 6)
8. Rondvraag en sluiting.

De bijlages die hierbij worden genoemd zijn allemaal verzonden naar álle leden. Mocht iemand deze stukken niet hebben ontvangen, dan kan een mail worden gestuurd naar liciscakruse@gmail.com.