Van de bestuurstafel 23 maart 2016

04-04-2016 16:18

De derde bestuursvergadering van BC Utrecht heeft plaatsgevonden op woensdag 23 maart 2016.

1 Update financiële situatie van de vereniging.
De inning van de contributie is nagenoeg afgerond. Ook de zaalhuurnota’s naar de verenigingen die gebruik maken van Galgenwaard zijn grotendeels voldaan. Het bestuur gaat er van uit dat eind april alle nota’s door de verenigingen betaald zijn.

2 Statuten en huishoudelijk reglement
Zoals eerder aangegeven is een commissie gestart met het voorbereiden van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement voor onze verenging. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde. De huidige statuten en het huidige huishoudelijk reglement stammen uit 2004, en zijn op tal van punten achterhaald. Daarnaast heeft de NBB nieuwe modelstatuten gemaakt. Daarin staan verplichtingen die overgenomen moeten worden door de verengingen welke aangesloten zijn bij de NBB. Tijdens de bestuursvergadering heeft  het bestuur voor de eerste keer de concepten van de commissie besproken. In de volgende bestuursvergadering op 20 april wil het bestuur de concepten van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement afronden. Daarna zullen deze worden toegezonden naar de leden en de ouders/verzorgers van de jeugdeden. De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zullen behandeld worden in een extra  Algemene Leden Vergadering. Eerder was het de bedoeling van het bestuur deze ALV te houden op 13 april. Omdat de concept nieuwe statuten ook nog voorgelegd moeten worden aan de NBB kan de ALV niet eerder plaatsvinden dan eind mei. Het bestuur streeft erna de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement in werking te laten treden bij aanvang van het basketbalseizoen 2016-2017.

3 Jeugdcommissie
Er heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het bestuur van BCU en het bestuur van Cangeroes. Er komt een voorstel vanuit de TC-Jeugd om in het komend seizoen verder samen te werken. Zoals het er nu naar uitziet zijn er samenwerkingsmogelijkheden bij de meisjes teams. Binnen het bestuur is er ook gekeken naar de mogelijkheden betreffende de teamindeling voor het komend seizoen. Binnenkort is er een bijeenkomst met het brede jeugdkader om de indeling van volgend seizoen verder uit te werken. Een aantal bestuursleden zullen hierbij aanwezig zijn.


4 ALV
Eind mei vindt er een extra ALV plaats. De datum zal worden vastgesteld in de eerst volgende vergadering van het bestuur. Bij de start van het seizoen 2016-2017, begin september, zal eveneens een ALV worden georganiseerd. Daar zal ook de begroting voor het seizoen 2016-2017 behandeld worden.
 

5 Bestuursvergadering
De volgende vergadering van het bestuur is op woensdag 20 april 20.00 uur.