Van de bestuurstafel: 24 februari 2016

24-02-2016 21:00

De tweede bestuursvergadering van BC Utrecht heeft plaatsgevonden op woensdag 24 februari 2016.

Het bestuur heeft in kleine samenstelling haar tweede vergaderding gehad. Nieuw aan de bestuurstafel was Edgar Karel. Edgar gaat het bestuur, als de ledenvergadering een voorstel hiertoe overneemt in de vergadering in april, versterken in de rol van penningmeester. Edgar is de vader van één van de jeugdleden van BC Utrecht. Naast een uitgebreide introductie zijn de volgende punten besproken:

1 Update financiële situatie van de vereniging.
Alle leden zijn ondertussen geïnformeerd over de contributieverhoging (deze geldt voor alle leden die op 1 januari ingeschreven stonden als wedstrijd-spelend lid) hebben de nota voor het tweede deel van de contributie (of de verhoging) ontvangen. Veel leden hebben de verhoging ondertussen voldaan, maar met name onder de jeugdleden blijft de betaling wat achter. Ook de zaalhuurnota’s naar de verenigingen die gebruik maken van Galgenwaard zijn de deur uit. Het bestuur zal zo strak mogelijk toezien op het nakomen van de betalingsverplichting. Ondertussen hebben we de eerste termijn van de schuld bij de gemeente afgelost. Verder heeft de vereniging een kleine financiële meevaller: door het opheffen van de rayonstructuur binnen de NBB wordt het overgebleven eigen vermogen van Rayon West verdeeld over de verenigingen. Dit resulteert in een kleine eenmalige meevaller.

2 Statuten en huishoudelijk reglement
Het bestuur heeft twee mensen bereid gevonden om de noodzakelijke statutenwijzigingen (zoals aangekondigd in de ledenvergadering) voor te bereiden. De nieuwe statuten, inclusief aangepast huishoudelijk reglement, zullen ter goedkeuring worden voorgelegd in de ledenvergadering in april.

3 Jeugdcommissie
De jeugdcommissie zal samen met Cangeroes de samenwerking in dit seizoen evalueren. Inzet van het bestuur van BC Utrecht is om de samenwerking voort te zetten. We denken dat we op deze wijze er het best voor kunnen zorgen dat elke jeugdbasketballer in Utrecht de mogelijkheid geboden krijgt om op zijn/haar eigen niveau en leeftijdsklasse te kunnen basketballen. Wel willen we er voor proberen te zorgen dat de administratieve rompslomp geminimaliseerd wordt en dat de kosten voor spelers die gebruik maken van de samenwerking zo laag mogelijk blijven.

4 Veilig sportklimaat (Verklaring Omtrent het Gedrag)
De laatste jaren zijn we allemaal opgeschrikt door verhalen over ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, emotioneel/fysiek misbruik etc.) binnen de sportwereld. Het bestuur is van mening dat wij er binnen BCU voor moeten zorgen dat er een zo veilig mogelijke omgeving is voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen. Om die reden wil het bestuur komen tot een set van afspraken binnen de vereniging. Eén van de afspraken die we willen maken is dat iedereen die als trainer/coach/begeleider jeugdkamp omgaat met jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal moeten overleggen voordat hij/zij binnen de vereniging aan de slag kan. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van iemand en dit verlaagt de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, zo'n functie binnen de vereniging kan gaan uitoefenen. Het bestuur bereidt een voorstel hiertoe voor.

5 Clubdag
Elk jaar willen we graag een clubdag organiseren in Galgenwaard op een dag dat er veel teams een thuiswedstrijd hebben. Het is de bedoeling dat dit jaar (in maart of april) weer te doen. Het bestuur heeft de activiteitencommissie en jeugdcommissie gevraagd dit op te pakken. Frank Baldi is contactpersoon vanuit het bestuur; wie wil helpen kan contact met hem opnemen. Meer info binnenkort!

Extra ledenvergadering
Tot slot, het bestuur heeft de voorlopige datum voor de extra ledenvergadering bepaalt op woensdag 13 april om 20.00 uur. De definitieve uitnodiging volgt spoedig.