Van de bestuurstafel

16-05-2016 13:24


Bestuursvergadering nr 4 van 20 april 2016

Allereerst heeft het bestuur gesproken over het aanstaande kampioenschap van de XU10. Afgesproken is dat hieraan op gepaste wijze aandacht besteed zal worden na afloop van hun laatste wedstrijd in Galgenwaard.

Het bestuur heeft vervolgens uitgebreid gesproken over de samenwerking met Cangeroes rond de meidenteams. Het bestuur is erg positief over de ontwikkelingen en heeft veel lof voor het goede werk hierin van de jeugdcommissie. Het bestuur heeft de uitgangspunten van de samenwerking (vrijwel conform het voorstel van de jeugdcommissie) vastgesteld en afspraken gemaakt over het vervolg. Het bestuur realiseert zich dat de tijd kort is, maar zal zich inspannen dit voor elkaar te krijgen. Belangrijke punten van aandacht voor de teams waarbij we denken te gaan samenwerken (VU14, VU16 en VU20) zijn:
-       Trainingslocaties: 1x trainen in David Lloyd en 1x trainen in Lunetten;
-       Wedstrijdlocatie: voorkeur voor sporthal Lunetten;
-       Financiën: samenwerking met Cangeroes mag er niet toe leiden dat inkomsten van BCU negatief worden beïnvloed.
Het bestuur heeft vervolgens gesproken over de stand van de financiën. Geconstateerd is dat de meeste uitstaande bedragen zijn geïnd, zowel contributie, als gelden van de verenigingen voor wedstrijden Galgenwaard. Verder kunnen we nog steeds uitvoering geven aan de afbetalingsregeling voor de schuld bij de gemeente.
Het bestuur heeft de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld en de procedure afgesproken voor behandeling in de ledenvergadering (eind mei).

Theo Slaats (voorzitter).